การเรียน กศน.(แบบพบกลุ่มเดิม)

เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษา ค้นคว้า แล้วนำมาเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระดับการจัดศึกษา – ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธมศึกษาตอนต้น – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักฐานการรับสมัคร 1. ใบสมัคร 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และสวมเสื้อสีขาวมีปก 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมตัวจริง 4. สำเนาหนังสือแสดงวุฒิ พร้อมฉบับจริง 5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง ระยะเวลารับสมัคร ภาคเรียนที่ 1 รับสมัครเดือน เมษายน เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ภาคเรียนที่ 2 รับสมัครเดือน ตุลาคม เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน จัดกระบวนการเรียนการสอนหรือนักศึกษาต้องมาเรียน 18 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นักศึกษาต้องมีเวลาจัดการรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 80 % ขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 ครั้ง จะทำให้หมดสิทธิ์สอบ เวลาเรียนแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห์ โดยกำหนดให้ทุกระดับ ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน หรือ 2 ปี ยกเว้น ผู้ที่มีเทียบโอนผลการเรียนสามารถจบก่อน 4 ภาคเรียน สถานที่รับสมัคร – ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขต (สกร.เขต) – ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ (สกร.อำเภอ) – ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบล (สกร.ตำบล) การลงทะเบียน 1. ระดับประถม และระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวด โดยลงทะเบียน ในกลุ่มหมวดพื้นฐาน 1 หมวด และกลุ่มหมวดประสบการณ์ 1 หมวด โดยยกเว้นหมวดวิชาที่นำมาเทียบโอนผลการเรียน 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละ 2 หมวดวิชา โดยลงทะเบียนในหมวดวิชา พื้นฐาน 1 หมวดและหมวดประสบการณ์ 1 หมวด * ยกเว้นหมวดวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “0 “ หรือหมวดวิชาที่เรียนเพิ่มเติมจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้ 3 หมวดวิชา ทั้งนี้ไม่นับรายหมวดวิชาที่เทียบโอนผลการเรียน 3. การลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา ต้องลงไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่นักศึกษา จะต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรในแต่ละระดับการเรียนได้ 4. การลงทะเบียนรักษาสภาพ กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งได้จะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถลงทะเบียนรักษาได้ ต้องลงทะเบียนย้อนหลังทุกภาคเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 ภาคเรียนติดต่อกัน และต้องเป็นไปตามวัน เวลา วิธีการที่สถานศึกษากำหนด การจัดกระบวนการเรียนรู้ 1. กิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาต้องมีเวลาอย่างน้อย 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. การเรียนรู้ต่อเนื่อง (กรต.) นักศึกษาต้องมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือวันละ 3 ชั่วโมง 3. การทำโครงงาน นักศึกษาต้องเรียนรู้โดยการทำโครงงาน หมวดวิชาละ 1 โครงงาน ในแต่ละภาคผู้เรียนจะต้องรวมกลุ่มกันประมาณ 5-7 คน เพื่อทำโครงงาน 1 โครงงาน ต่อ 1 หมวดวิชา โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าจะทำโครงงานใดในหมวดวิชานั้น วางแผนและลงมือปฏิบัติ นำเสนอความก้าวหน้าของการทำโครงงานในการพบกลุ่มเป็นระยะ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความคิดต่อยอดเพื่อนำไปพัฒนาโครงงานอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มจนสิ้นสุดภาคเรียน 4. การจัดการเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการพบกลุ่ม และเป็นเงื่อนไข ของการจบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทุกระดับ เป็นกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนทำตามความสนใจความถนัด โดยเน้นการนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษ /เรียนรู้ ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงเพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งผู้เรียน จะทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคเรียนใด ภาคเรียนหนึ่งก็ได้ และสามารถทำร่วมกับผู้เรียนในระดับการศึกษาอื่น โดยทำให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด การเทียบโอนการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษา ทั้ง 3 รูปแบบ มาประเมินเป็นส่วนหนึ่ง วิธีการเทียบโอนผลการเรียน 1. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ และ การศึกษานอกระบบ 2. การเทียบความรู้และประสบการณ์ ขอบข่ายการเทียบโอนผลการเรียน 1. การเทียโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ และ การศึกษานอกระบบ 2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ 3. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ 4. การเทียบโอนประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ทหารกองประจำการ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น เป็นต้น 5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒนาอาชีพ การเตรียมตัวของผู้ต้องการเทียบโอนผลการเรียน 1. จัดเตรียมเอกสารทางการศึกษา เป็นใบ ป.05 ú. 1 ต 2. จัดเตรียมเอกสารการเทียบโอน ใบ สด.8 , บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุข 3. หลักฐานอื่นๆ

Bình luận đã bị đóng.