แนวข้อสอบ สาระหน้าที่พลเมือง

แนวข้อสอบ สาระหน้าที่พลเมือง

ข้อสอบ สาระสังคมศึกษา เรื่อง หน้าที่พลเมือง จำนวน 60 ข้อ ปีการศึกษา 2556 (พร้อมเฉลย) จาก สถาบัน / หน่วยงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. โครงสร้างทางสังคมคืออะไร

1 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม

2 ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นสังคมมนุษย์

3 เค้าโครงความสัมพันธ์ที่ปรากฏในสังคมมนุษย์ทุกสังคม

4 ถูกทุกข้อ

 1. การที่คนในชนบทย้ายเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ๆ แสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางสังคมในข้อใด

1 มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม

2 มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้

3 มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม

4 มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะโครงสร้างทางสังคม

1 เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ได้

2 มีการรวมกลุ่มของคนในสังคม

3 มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกิจกรรม

4 มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

 1. กลุ่มสังคมคืออะไร

1 กลุ่มบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกัน

2 กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถและระดับสติปัญญาใกล้เคียงกัน

3 กลุ่มบุคคลมาอยู่รวมกัน รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และมีการกระทำระหว่างกัน

4 กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน มีความต้องการอย่างร่วมกัน และแสดงพฤติกรรมเหมือนกันกัน

 1. ข้อใดเป็นกลุ่มสังคม

1 กลุ่มคนที่โดยสารบนรถไฟ

2 กลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน

3 กลุ่มคนที่กำลังซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้า

4 กลุ่มคนที่ยืนรอรถประจำทางบริเวณป้ายรถประจำทาง

 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

1 สถาบันสังคมมีลักษณะเป็นรูปธรรม

2 สถาบันสังคมเกิดจากการยอมรับร่วมกันของสมาชิกในสังคม

3 สถาบันสังคมเกิดจากการเชื่อมโยงบรรทัดฐานต่าง ๆ ของสังคม

4 สถาบันสังคมเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกในอีกสังคมหนึ่ง

 1. สถาบันสังคมสำคัญอย่างไร

1 สนองความต้องการแก่สมาชิก

2 เป็นเครื่องสร้างอำนาจของบุคคล

3 เป็นเครื่องมือช่วยประสานความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ

4 ถูกทุกข้อ

 1. ข้อใดเป็นสถาบันสังคมแห่งแรกของมนุษย์

1 สถาบันศาสนา

2 สถาบันการศึกษา

3 สถาบันครอบครัว

4 สถาบันการเมืองการปกครอง

 1. สถาบันสังคมใดที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนการสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นของมนุษย์

1 สถาบันศาสนา

2 สถาบันเศรษฐกิจ

3 สถาบันการศึกษา

4 สถาบันการเมืองการปกครอง

 1. รัฐสภามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันสังคมในข้อใดมากที่สุด

1 สถาบันศาสนา

2 สถาบันเศรษฐกิจ

3 สถาบันการศึกษา

4 สถาบันการเมืองการปกครอง

 1. การทำให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงเพื่อให้สมาชิกของสังคมใช้ชีวิตของตนอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นความหมายของอะไร

1 ช่วงชั้นทางสังคม

2 การจัดระเบียบสังคม

3 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 1. การที่รัฐบาลออกกฎหมายห้ามโฆษณาสุรา แสดงถึงการทำหน้าที่ของสถาบันสังคมใด

1 สถาบันศาสนา

2 สถาบันเศรษฐกิจ

3 สถาบันการศึกษา

4 สถาบันการเมืองการปกครอง

 1. ปัจจัย4 เกี่ยวข้องกับสถาบันใดมากที่สุด

1 สถาบันศาสนา

2 สถาบันเศรษฐกิจ

3 สถาบันครอบครัว

4 สถาบันการเมืองการปกครอง

 1. มนุษย์จะมีชีวิตรอดไม่ได้หากขาดสถาบันใด

1 สถาบันศาสนา

2 สถาบันการศึกษา

3 สถาบันครอบครัว

4 สถาบันการเมืองการปกครอง

 1. การจัดระเบียบสังคมมีความสำคัญอย่างไร

1 ทำให้สังคมดำเนินไปและคงสภาพอยู่ได้

2 ทำให้สมาชิกของสังคมรู้สึกว่าตนมีคุณค่า

3 ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

4 ทำให้สมาชิกของสังคมหวาดระแวงซึ่งกันและกัน

 1. ข้อใดไม่ใช่บรรทัดฐานทางสังคม

1 จารีต

2 กฎหมาย

3 วิถีประชา

4 อุดมการณ์

 1. การทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่จะได้รับโทษรุนแรงน้อยที่สุด

1 จารีต

2 กฎหมาย

3 วิถีประชา

4 อุดมการณ์

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 18-19

สิชลมีบุตร 2 คน ในทุกวันเขาจะต้องส่งลูก ๆ ไปโรงเรียน และส่งภรรยาไปทำงานที่ศาลากลางจังหวัดก่อนที่จะไปทำงานที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจ โดยหน้าที่ของเขาคือ รักษาอาการป่วยให้แก่คนไข้ทุกรายอย่างเต็มความสามารถ

 1. ข้อใดไม่ใช่สถานภาพของสิชล

1 พ่อ

2 สามี

3 แพทย์

4 ตำรวจ

 1. ภรรยาของสิชลมีบทบาทอย่างไร

1 อบรมเลี้ยงดูบุตร

2 ตั้งใจสอนหนังสือแก่ลูกศิษย์

3 รักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้

4 จับกุมผู้ทำผิดกฎหมายมาลงโทษ

 1. การใส่ชุดดำไปงานศพเป็นการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมข้อใด

1 จารีต

2 กฎหมาย

3 วิถีชาวบ้าน

4 กฎศีลธรรม

 1. บทบาททางสังคมมีความสำคัญอย่างไร

1 สนองความต้องการของสมาชิกในสังคม

2 ทำให้เกิดการกระทำตามสิทธิและหน้าที่

3 ทำให้คนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเสรี

4 ถูกทุกข้อ

 1. กระบวนการต่าง ๆ ทางสังคมที่มุ่งหมายให้สมาชิกของสังคมยอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม เป็นความหมายของอะไร

1 บทบาททางสังคม

2 สถานภาพทางสังคม

3 การควบคุมทางสังคม

4 การขัดเกลาทางสังคม

 1. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคมโดยการจูงใจ

1 ชมเชย

2 ติฉินนินทา

3 ประชาทัณฑ์

4 ลงโทษตามกฎหมาย

 1. การทำผิดบรรทัดฐานทางสังคมในข้อใดที่ส่งผลเสียต่อตัวผู้กระทำมากที่สุด

1 จารีต

2 กฎหมาย

3 วิถีชาวบ้าน

4 กฎศีลธรรม

 1. วิถีประชา จารีต และกฎหมายต่าง ๆเป็นองค์ประกอบของอะไร

1 กลุ่มสังคม

2 องค์กรทางสังคม

3 บรรทัดฐานทางสังคม

4 พฤติกรรมของคนในสังคม

 1. ใครละเมิดจารีต

1 อ้อยทุบตีพ่อแม่

2 เก่งใช้กรรไกรปอกผลไม้

3 ฟางไม่ใส่รองเท้าเวลาอยู่นอกบ้าน

4 หน่อยไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์

 1. วิชัยมีบุตร2 คนซึ่งกำลังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตัวเขาเองสอนหนังสืออยู่ จากข้อความนี้วิชัยมีสถานภาพทางสังคมอย่างไร

1 ครู

2 พ่อ

3 นักเรียน

4 พ่อและครู

 1. สถานภาพทางสังคมคืออะไร

1 การทำตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับจากสังคม

2 ตำแหน่งของบุคคลที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

3 กลุ่มบุคคลที่มาอยู่รวมกันโดยสมาชิกมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน

4 กระบวนการทางสังคมที่มีจุดประสงค์ให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม

 1. สถานภาพทางสังคมใดที่ได้มาจากความสามารถ

1 พี่

2 อายุ

3 ลูกจ้าง

4 เชื้อชาติ

 1. ข้อใดเป็นการขัดเกลาขั้นทุติยภูมิ

1 พ่อสอนลูกพูด

2 ครูสอนหนังสือศิษย์

3 แม่เล่านิทานให้ลูกฟัง

4 พี่สอนน้องให้อาบน้ำด้วยตนเอง

 1. ข้อใดเป็นลักษณะที่ทำให้เกิดบทบาทขัดกัน

1 ลูกต้องการให้พ่อประกอบอาชีพอิสระ

2 พ่อว่างงานลูกประกอบอาชีพรับจ้าง

3 พ่อมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก

4 ลูกมีตำแหน่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของลูก

 1. ข้อใดเป็นการควบคุมทางสังคม

1 การติฉินนินทา

2 การลงโทษทางกฎหมาย

3 การให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำความดี

4 ถูกทุกข้อ

 1. สังคมไทยมีลักษณะอย่างไร

1 เป็นสังคมอุตสาหกรรม

2 มีค่านิยมทางสังคมร่วมกัน

3 เคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์

4 มีโครงสร้างทางสังคมแบบหลวม ๆ

 1. การลงแขกเกี่ยวข้าว ประเพณีทำขวัญข้าว และประเพณีบุญบั้งไฟ สะท้อนถึงลักษณะสังคมไทยในข้อใด

1 มีการแบ่งชนชั้น

2 เป็นสังคมเกษตรกรรม

3 มีโครงสร้างแบบหลวม ๆ

4 คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

 1. สังคมไทยมีลักษณะดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

1 คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

2 เคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์

3 มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตร่วมกัน

4 มีการแบ่งชั้นวรรณะไว้ตายตัวไม่สามารถเลื่อนชั้นวรรณะได้

 1. สถาบันการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร

1 มีพรรคการเมืองเข้มแข็งพรรคเดียว

2 มีรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง

3 มีศาล 2 ประเภท คือ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง

4 มีรัฐสภาที่ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

 1. การปรับเปลี่ยนการจัดระเบียบองค์การทางสังคม ทางด้านสถาบัน หรือแบบแผนของบทบาททางสังคม อาจจะเป็นไปแบบก้าวหน้าหรือถดถอยก็ได้ เป็นความหมายของอะไร

1 โครงสร้างทางสังคม

2 การขัดเกลาทางสังคม

3 การจัดระเบียบทางสังคม

4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 1. หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ ทำให้หมู่บ้านบางหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านร้าง” ข้อความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยใด

1 ปัจจัยทางสังคม

2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

3 ปัจจัยทางธรรมชาติ

4 ปัจจัยทางวัฒนธรรม

 1. การที่แรงงานจากชนบทอพยพเข้ามาทำงานในเมือง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยใด

1 ปัจจัยทางสังคม

2 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

3 ปัจจัยทางธรรมชาติ

4 ปัจจัยทางวัฒนธรรม

 1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอก

1 แผ่นดินไหว

2 การเผยแผ่ศาสนา

3 การอพยพแรงงาน

4 การเปลี่ยนรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ

 1. การพัฒนาประเทศของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา จนทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาก” ข้อความนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบใด

1 การเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักร

2 การเปลี่ยนแปลงแบบวางแผน

3 การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ

4 ถูกทุกข้อ

 1. สิ่งใดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมากที่สุด

1 เคารพผู้อาวุโส

2 กำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ

3 ยกย่องผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว

4 คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

 1. การศึกษาไทยในปัจจุบันบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างไร

1 หญิงชายมีสิทธิได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน

2 ชายมีความสามารถมรการศึกษามากกว่าหญิง

3 ปัจจุบันยังนิยมใช้วัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

4 ถูกทุกข้อ

 1. จำนวนประชากรของไทยมีลักษณะอย่างไร

1 อัตราการเกิดสูง อัตราการตายต่ำ

2 อัตราการเกิดต่ำ อัตราการตายสูง

3 อัตราการเกิดสูง อัตราการตายสูง

4 อัตราการเกิดต่ำ อัตราการตายต่ำ

 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมการเมืองไทยที่สำคัญที่สุดอยู่ในปีใด

1 พ.ศ. 2475

2 พ.ศ. 2504

3 พ.ศ. 2516

4 พ.ศ. 2540

 1. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย

1 การตั้งกระทรวงการคลัง

2 การทำสนธิสัญญาเบอร์นี

3 การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง

4 การทำสนธิสัญญาแวร์ซาย

 1. การเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของสังคมไทยที่ชัดเจนที่สุดคืออะไร

1 รักความสนุก

2 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

3 เชื่อในเรื่องบาป-บุญ

4 วิถีชีวิตของคนในเมืองกับคนในชนบท

 1. ข้อใดเป็นปัญหาสังคม

1 เด็กชายเอกไปโรงเรียนสาย

2 กำนันน้อยป่วยเป็นอีสุกอีใส

3 รถของนายเด่นเสียอยู่ในบ้าน

4 ตำรวจยังจับคนร้ายที่ตระเวนขโมยตัดสายไฟฟ้าในหมู่บ้านไม่ได้

 1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสังคม

1 การจัดระเบียบสังคม

2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม

3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

4 ความไม่เป็นระเบียบของสังคม

 1. สาเหตุใดที่ทำให้สังคมไทยประสบปัญหาทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ

1 มารดาติดสุรา

2 มารดาสูบบุหรี่

3 มารดาเจ็บป่วย

4 ถูกทุกข้อ

 1. ปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาของไทยคืออะไร

1 ขาดแคลนครู

2 ขาดแคลนโรงเรียน

3 ขาดแคลนนักเรียน

4 ขาดแคลนห้องสมุด

 1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยด้านประชากรในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร

1 ก้าวเข้าสู่สังคมวัยแรงงาน

2 ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

3 ประชากรในวัยเด็กเพิ่มขึ้นมาก

4 มีแนวโน้มว่าประชากรชายมากกว่าหญิง

 1. แรงงานไทยต้องประสบกับปัญหาใด

1 การเหยียดสีผิวในที่ทำงาน

2 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ

3 ได้รับค่าจ้างมากกว่าความสามารถที่แท้จริง

4 การไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม

 1. เพราะอะไรสังคมไทยจึงเกิดปัญหาค่านิยมและการทำงานอาสาสมัคร

1 อาสาสมัครส่วนใหญ่ขาดความรู้

2 ขลาดแคลนผู้ที่จะมาเป็นอาสาสมัคร

3 ขาดการจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครที่เป็นระบบ

4 ถูกทุกข้อ

 1. การนำผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่พ้นโทษแล้วมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการเสพยาเสพติดให้แก่นักเรียน เป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยแนวทางใด

1 การขัดเกลาทางสังคม

2 การล้มล้างระบบสังคมเดิม

3 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

4 การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา

 1. แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยที่ดีที่สุดคืออะไร

1 ส่งเสริมการออกกำลังกาย

2 เพิ่มงบประมาณให้แก่โรงพยาบาล

3 ผลิตบุคลาการด้านการแพทย์ให้มากที่สุด

4 จัดสร้างสถานพยาบาลให้ครอบคลุมทุกชุมชน

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเน้นการพัฒนาอะไร

1 คน

2 สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

3 โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ

4 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันยึดหลักการใดมาการพัฒนาประเทศ

1 สังคมนิยม

2 คอมมิวนิสต์

3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 การพัฒนาคือการพัฒนาเศรษฐกิจ

 1. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับใดมากที่สุด

1 ฉบับที่ 4

2 ฉบับที่ 6

3 ฉบับที่ 8

4 ฉบับที่ 10

 1. เมื่อสังคมไทยต้องประสบกับปัญหาการจ้างงานควรแก้ไขด้วยวิธีการใด

1 เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

2 เพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น

3 แจกสวัสดิการให้แก่ผู้ว่างงานอย่างเต็มที่

4 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เฉลยข้อสอบ ฉบับที่ 1

1. 4 2. 2 3. 1 4. 3 5. 2 6. 3 7. 1 8. 3 9. 2 10. 4 11. 2 12. 4 13. 2 14. 3 15. 1 16. 4 17. 3 18. 4 19. 1 20. 3 21. 2 22. 3 23. 1 24. 2 25. 3 26. 1 27. 4 28. 2 29. 3 30. 2 31. 3 32. 4 33. 1 34. 2 35. 4 36. 4 37. 4 38. 3 39. 2 40. 2 41. 2 42. 2 43. 1 44. 1 45. 1 46. 3 47. 4 48. 4 49. 1 50. 4 51. 1 52. 2 53. 4 54. 3 55. 1 56. 1 57. 1 58. 3 59. 4 60. 4

อ้างอิง: เทพสุดสุด: ข้อสอบO-NET หน้าที่พลเมือง

Bình luận đã bị đóng.