MamaExpert

MamaExpert

ชื่อจริง อ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกรัก ด้วยตัวอักษร อ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร อ ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ

เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง อ.

  • คนเกิดวันอาทิตย์ ตั้งชื่ออักษร อ.อ่าง เป็น บริวาร หมายถึง ให้เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่ออักษร อ.อ่าง เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!
  • คนเกิดวันอังคาร ตั้งชื่ออักษร อ.อ่าง เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน ตั้งชื่ออักษร อ.อ่าง เป็นอุตสาหะ หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้
  • วันพุธ กลางคืน ตั้งชื่ออักษร อ.อ่าง เป็นเดช หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร อ.อ่าง เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร อ.อ่าง เป็นอายุ หมายถึง หมายถึงให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบ ราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร อ.อ่าง เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก

ชื่อจริง อ. ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร อ. เลือกเลย

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกที่ตัวเลข)

อัจฉราภรณ์ Adcharaphorn อัดฉะราพอน เครื่องประดับของนางฟ้า 45 อัจฉราวดี Adcharawadee อัดฉะราวะดี หญิงงามประดุจนางฟ้า 40 อภิญญา Aphinya อะพินยา ฉลาดยิ่ง ผู้ยิ่งรู้ 20 อรญา Orraya ออระยา หญิงงามมีความรู้ 15 อารยา Arraya อาระยา ผู้ประเสริฐ 20 อรวีร์ Or-rawee ออระวี หญิงงามกล้าหาญ 36 อาริยา Arriya อาริยา ผู้ประเสริฐ 24 อมลรัตน์ A-monrad อะมนรัด บริสุทธิ์ประเสริฐสุด 42 อมลวรรณ A-monwan อะมนวัน สีผิวงามบริสุทธิ์ 36 อาภัสรา Ar-phadsara อาพัดสะรา ผ่องใสเป็นประกาย 24 อลิสา A-lisa อะลิสา พญาผึ้ง 24 อัสมา Ad-sama อัดสะมา ไม่มีใครเหมือน 23 อรุณรัศม์ A-roonrad อะรุนรัด แสงเรืองรองยามรุ่งเช้า 45 อนัญญา A-nanya อะนันยา เป็นหนึ่ง,ไม่มีสอง 24 อิษฏา It-sada อิดสะดา น่าปรารถนา 20 อมลกานต์ Amonkarn อะมนกาน บริสุทธิ์น่ารัก 36 อมลสิริ Amonsiri อะมนสิหริ มงคลอันบริสุทธิ์ 36 อรอินทุ์ On-in ออนอิน หญิงงามดั่งจันทร์ 36 อาคิรา Arkira อาคิรา พระอาทิตย์ 20 อัญชิตา An-chita อันชิตา ผู้พิชิต 24 ไอยวริญ I-warin ไอวะริน ผู้ทรงปัญญาเลิศ 41 อุไรรัตน์ U-rairad อุไรรัด ทองประเสริฐ 45 อรุณรัตน์ A-roonrad อะรุนรัด ความสดใสยามเช้า 41 อัมพา Ampha อำพา หญิงดี,แม่ 24 อาณดา Ar-nada อานะดา หญิงที่มีแต่ความปลื้มปิติ 14 อรุณี A-runee อะรุนี ผู้เกิดมารุ่งเรือง 23 อิสรีย์ It-saree อิดสะรี ความเป็นใหญ่ 45 อมรภัค A-mornphak อะมอนพัก ผู้โชคดีตลอดกาล 24 อาภาพัชร์ Arphaphat อาพาพัด รัศมีเพชร 36 อรภา Orrapha ออระพา หญิงงามที่สดใส 12

ชื่อจริง อ. ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร อ. เลือกเลย

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกที่ตัวเลข)

อดิวิชญ์ Adiwit อะดิวิด ฉลาดยิ่ง 36 อติรุจ Atiruj อะติรุด รุ่งเรืองยิ่ง 24 อธิวัฒน์ Athiwat อะทิวัด ผู้เจริญยิ่งใหญ่ 41 โอฬาร O-larn โอลาน ยิ่งใหญ่ 20 อิศราวุฒิ It-sarawud อิดสะราวุด ผู้เจริญเป็นใหญ่ 36 อิทธิเชษฐ์ It-thiched อิดทิเชด ผู้เจริญเป็นใหญ่ 45 อิทธิเดช It-thidet อิดทิเดด ผู้เจริญด้วยอำนาจ 24 อธิชาติ A-thichard อะทิชาด ผู้มีชาติกำเนิดดียิ่ง 24 อดุลวิทย์ Adulwit อะดุนวิด มีความรู้นับไม่ได้ 42 อธิคุณ A-thikun อะทิคุน ผู้มีความดียิ่ง 24 อิทธิพงศ์ It-thipong อิดทิพง เผ่าพันธุ์ผู้มีความสำเร็จ 45 อุดมสิทธิ์ U-domsid อุดมสิด เปี่ยมด้วยความสำเร็จ 42 เอกยุทธ Ekkayut เอกกะยุด เป็นยอดนักสู้ 23 เอกอนันต์ Ek-anan เอกอะนัน เป็นหนึ่งไม่มีที่สิ้นสุด 41 ไอศูรย์ Aisoon ไอสูน ผู้ยิ่งใหญ่ 45 อชิระ Achira อะชิระ คล่องแคล่ว,ว่องไว 20 อดิษฐศักดิ์ Aditsak อะดิดสัก มีเกียรติเหนือผู้อื่น 59 อดุลย์เดช Adul-det อะดุนเดด มากด้วยอำนาจ 36 อติวิทย์ Atiwit อะติวัด มีความรู้มากยิ่ง 41 อธิกะ Atika อะทิกะ เลิศ,ยิ่ง,มาก 15 อาจหาญ Artharn อาดหาน กล้าหาญ 23 อธิกร Athikorn อะทิกอน ผู้เจริญเป็นใหญ่ 19 อนวัช Anawat อะนะวัด ดีไม่มีที่ติ 23 อนุตร Anud อะนุด ยอดเยี่ยม 19 อนุวิท Anuwit อะนุวิด ผู้รู้แจ้ง 23 อรรถกร Atthakorn อัดถะกอน ผู้สร้างประโยชน์ 20 อัครชัย Akkrachai อักคระไช มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 32 อิทธิกร Ittikorn อิดทิกอน ผู้สร้างความสำเร็จ 24 อเนก Anek อะเหนก มากมาย 14 อมร Amorn อะมอน ผู้ยั่งยืน,ผู้ไม่ตาย 15

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง : ณัฏฐ์ชวัล แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

Bình luận đã bị đóng.