ลงทะเบียน “ทัวร์เที่ยวไทย” www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ไขข้อสงสัย ครบจบที่เดียว

ลงทะเบียน “ทัวร์เที่ยวไทย” www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ไขข้อสงสัย ครบจบที่เดียว

คุณสมบัติของประชาชนเข้าร่วมโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

1.มีบัตรประจำตัวประชาชน

2.เป็นบุคคลสัญชาติไทย

3.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

4.ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พัก ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้

ขั้นตอนการใช้สิทธิในโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย”

1.ติดตั้งแอปฯเป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

2.ประชาชนติดต่อผู้ประกอบการนำเที่ยวโดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจ (จองแพ็คเกจก่อนเดินทาง 7 วัน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/คน รัฐสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน)

3.ผู้ประกอบการนำเที่ยวตรวจสอบแพ็คเกจ และทำรายการผ่านทาง “ถุงเงิน”

4.ประชาชนรับการ แจ้งเตือน ชำระเงินค่าแพ็คเกจ 60% ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง” (หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ)

คำถามที่พบบ่อย

1. สามารถลงทะเบียนร่ววมโครงการนี้ได้ที่ไหน

ตอบ สามารถสมัครได้ทาง www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและยังเปิดให้บริการตามปกติ

2. เป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่จดทะเบียน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีการต่ออายุจนจบโครงการ

3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนหรือถูกดำเนินคดีอาญาในโครงการกำลังใจ เราเที่ยวด้วยกัน หรือโครงการอื่นๆของรัฐ

4. ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะต้องเปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” (ระบุเป็นประเภทผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเท่านั้น) กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ ) ก่อน หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีแอฟพลิเคชัน “ถุงเงิน” ดังกล่าวแล้ว ก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

3. ตรวจสอบคุณสมบัติ/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัทได้ที่ไหน

ตอบ สามารถตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว > ข้อมูลบริการ >เว็บลิงค์ > รายชื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

4. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่จะเข้ำร่วมโครงกำรต้องทำอะไรบ้ำง

ตอบ 1. จัดเตรียมรายการนำเที่ยวที่มีระยะเวลาท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน มีการเดินทางข้ามจังหวัด และพักค้างคืนในจังหวัดที่ไม่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง จำนวน 30 รายการ ต่อ 1บริษัท โดย 1 บริษัท สามารถรับลูกค้าได้ไม่เกิน 1,000 คน (1คน ต่อ 1 สิทธิ)

2. ราคารายการนำเที่ยวไม่กำหนดราคาขั้นต่ำโดยรัฐจะสนับสนุนเงินค่าเดินทางตามรายการนำเที่ยวที่เลือกไว้40% ของราคารายการนำเที่ยว ทั้งนี้ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคน 1 คน ต่อ 1 สิทธิ

3. จัดทำรายการนำเที่ยว แบ่งเป็นประเภท รูปแบบการให้บริการ ราคา และเงื่อนไขการเดินทางอาทิ ระดับ Platinum Gold Silver โดยต้องมีโครงสร้างราคาทุน และค่าบริหารจัดการไม่เกิน 15%เสนอให้กรรมการพิจารณาผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย เมื่อรายการนำเที่ยวผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบรายการนำเที่ยวแล้วจึงน าขึ้นเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย เพื่อให้เสนอขายได้

5. รายการทัวร์สามารถจัดเป็นแพ็คเกจทัวร์นักท่องเที่ยวเดินทำงเองได้หรือไม่

ตอบ ไม่สามารถจัดแพ็คเกจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเองได้ เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องให้ประชาชนยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” (ซึ่งเป็นส่วนของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่จะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริษัท หรือ มัคคุเทศก์ ดำเนินการ) โดยการสแกนใบหน้าก่อนออกเดินทางในวันแรกตามรายการนำเที่ยว และในระหว่างการเดินทางผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องยืนยันระหว่างการเดินทางในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดย สแกน QR Code กับ แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งที่ปรากฏอยู่ในรายการนำเที่ยวตามที่เสนอบน www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ในวันสิ้นสุดของการเดินทางผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องให้ประชาชนยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยการสแกนใบหน้า ณ จังหวัดที่พักสุดท้ายของการเดินทางตามรายการนำเที่ยว

6. รายการนำเที่ยวที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนกำรเสนอขายผ่านเว็บไวต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ต้องระบุวันเดินทำงหรือไม่

ตอบ ยังไม่ต้องกำหนดวันที่ มีเพียงระยะเวลาเดินทางขั้นต่ า 3 วัน 2 คืน บริษัทจะต้องอัพโหลดโปรแกรมเข้าในเว็บไซต์

7. ระยะเวลาที่จะใช้ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมใช้เวลาประมาณกี่วัน

ตอบ เบื้องต้นมีระยะเวลา 21วัน (ซึ่งรวมกับวันที่เสนอขายบนเว็บไซต์แล้ว) โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายการนำเที่ยวที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวกรอกลงใน www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

2. คณะกรรมการ อนุมัติ รายการนำเที่ยว ล่วงหน้าก่อน 7 วัน (หรือน้อยกว่า)และนำส่งให้ธนาคารกรุงไทย ในทุกวันจันทร์ผ่านเว๊บไวต์www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

3. ส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทย ทุกวันจันทร์

4. ธนาคารกรุงไทยใช้เวลาดำเนินการ 7 วัน ถึงจะขึ้นรายการนำเที่ยวใน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง

5. ประชาชนสามารถซื้อรายการนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ก่อนออกเดินทาง 7 วัน

8. การเดินทำงข้ำมจังหวัดไปจังหวัดที่ นักท่องเที่ยวมีภูมิลำเนา อำทิ ถือบัตรประชำชน เชียงใหม่ตัวอยู่ กรุงเทพฯจะเดินทำงไปเที่ยวเชียงใหม่ได้หรือไม่

ตอบ สามารถเดินทางได้เนื่องจากโครงการกำหนดให้เดินทางข้ามจังหวัด และพักค้างคืนในจังหวัดที่ไม่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง

9. มีการกัดจำนวนบริษัทนำเที่ยวที่ให้เข้าร่วมโครงกำรนี้หรือไม่

ตอบ ไม่จำกัดบริษัทเข้าร่วมโครงการ โดยแต่ละบริษัทสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 คนต่อ 1 บริษัท และโครงการจะจบเมื่อมีการใช้สิทธิครบ 1,000,000 สิทธิ

10. บริษัทนำเที่ยว ที่มีใบอนุญาตนำเที่ยว แต่ไม่ได้จด vat สำมำรถเข้ำร่วมโครงการได้หรือไม่

ตอบ บริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตนำเที่ยว แต่ไม่ได้จด VAT เข้าร่วมโครงการได้ แต่ถ้าร่วมโครงการ และทำให้รายได้ในปีนั้นเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องดำเนินการจด VAT ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาท

11. ในขั้นตอนกำรลงทะเบียนจะต้องระบุทั้ง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขบัตรประชำชนหรือระบุแค่อย่างใดอย่างหนึ่งได้

ตอบ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยดูการจดทะเบียน การประกอบธุรกิจนำเที่ยว เช่น ถ้าเป็นบุคคล ก็จะเป็นบัตรประชาชนแต่ถ้าจดในนามบริษัท ก็จะเป็น Tax ID

12. การสแกนใบหน้าผู้เดินทำงในวันแรก ต้องทำในจังหวัดที่บริษัทนำเที่ยวตั้งอยู่ หรือสแกนตำมจุดที่เป็นจุดนัดหมายลูกค้าตำมที่ระบุในโปรแกรม อาทิ สนามบิน ปั๊มน้ำมัน

ตอบ สแกน ณ จุดเริ่มต้นซึ่งกำหนดไว้ตามโปรแกรม อาทิ สนามบิน จุดขึ้นรถทัวร์/รถตู้

13. ในรายการนำเที่ยวของแต่ละโปรแกรมท่องเที่ยวนั้น ๆ สถานที่ เช่น โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหารรถบัส รถตู้หรือ เรือ นำเที่ยว จำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน “SHA” หรือไม่

ตอบ ขอความร่วมมือเลือกที่พัก ร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน SHA ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากการได้รับมาตรฐานดังกล่าว เปรียบได้กับสถานประกอบการนั้นๆ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบกิจการของกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่ไม่ผ่านมาตรฐาน SHA ให้ยึดตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

Bình luận đã bị đóng.