1 ลิตร เท่ากับ กี่กิโลกรัม แปลงค่า 1 กิโลกรัมเท่ากับกี่ลิตร

1 ลิตร เท่ากับ กี่กิโลกรัม แปลงค่า 1 กิโลกรัมเท่ากับกี่ลิตร

เนื่องจากน้ำหนักและความหนาแน่นของวัตถุแต่ละชนิดไม่เท่ากัน บทความนี้จะยกตัวอย่างเป็น น้ำเปล่า เท่านั้น โดยน้ำเปล่าปริมาณ 1 ลิตร มีน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ถ้าต้องการแปลงลิตร เป็นกิโลกรัมจากสิ่งอื่น ให้นำความหนาแน่นของสิ่งนั้นมาคำนวณ เช่น น้ำ 1,000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร น้ำมันเบนซิน 755 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร น้ำมันดีเซล 832 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร แก้ส LPG 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร แก้ส NGV 460 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร น้ำผึ้ง 1,360 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร น้ำมันพืช 910 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

วิธีแปลงค่า 1 ลิตรเป็นกิโลกรัม เพื่อที่จะหาค่า 1 ลิตรเท่ากับกี่กิโลกรัม การที่จะหาผลลัพธ์ของค่า 1 ลิตรเท่ากับกี่ลิตรนั้น เนื่องจากใน 1 ลิตร จะมีน้ำหนักทั้งสิ้น 1 กิโลกรัม ดังนั้น หากคุณต้องการแปลงค่า จากลิตรเป็นกิโลกรัม ให้หาผลลัพธิ์โดยนำ ลิตร มาคูณด้วย 1 จะได้ค่าน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงจากกิโลกรัม เป็นลิตร ต้องนำค่า กิโลกรัม ไปคูณด้วย 1 จะได้น้ำหนักลิตร โดยคุณสามารถแปลงค่าได้ง่ายๆ จากแบบฟอร์มด้านล่างนี้

1 ลิตร เท่ากับกี่กิโลกรัม

สำหรับการคำนวณ กิโลกรัม โดยแปลงจาก ลิตรเท่ากับกี่กิโลกรัม ให้ใช้สูตรดังนี้

แปลงค่า 1 ลิตร ไปยัง กิโลกรัม

1 ลิตร เท่ากับ 1 กิโลกรัม

แปลงค่า 1 กิโลกรัม ไปยังลิตร

1 กิโลกรัม เท่ากับ 1 ลิตร

ตารางเปรียบเทียบ แปลงลิตรเป็นกิโลกรัม

ลิตรกิโลกรัม1 ลิตร1 กิโลกรัม2 ลิตร2 กิโลกรัม3 ลิตร3 กิโลกรัม4 ลิตร4 กิโลกรัม5 ลิตร5 กิโลกรัม6 ลิตร6 กิโลกรัม7 ลิตร7 กิโลกรัม8 ลิตร8 กิโลกรัม9 ลิตร9 กิโลกรัม10 ลิตร10 กิโลกรัม11 ลิตร11 กิโลกรัม12 ลิตร12 กิโลกรัม13 ลิตร13 กิโลกรัม14 ลิตร14 กิโลกรัม15 ลิตร15 กิโลกรัม16 ลิตร16 กิโลกรัม17 ลิตร17 กิโลกรัม18 ลิตร18 กิโลกรัม19 ลิตร19 กิโลกรัม20 ลิตร20 กิโลกรัม

ตารางเปรียบเทียบ แปลงกิโลกรัมเป็นลิตร

กิโลกรัมลิตร1 กิโลกรัม1 ลิตร2 กิโลกรัม2 ลิตร3 กิโลกรัม3 ลิตร4 กิโลกรัม4 ลิตร5 กิโลกรัม5 ลิตร6 กิโลกรัม6 ลิตร7 กิโลกรัม7 ลิตร8 กิโลกรัม8 ลิตร9 กิโลกรัม9 ลิตร10 กิโลกรัม10 ลิตร11 กิโลกรัม11 ลิตร12 กิโลกรัม12 ลิตร13 กิโลกรัม13 ลิตร14 กิโลกรัม14 ลิตร15 กิโลกรัม15 ลิตร16 กิโลกรัม16 ลิตร17 กิโลกรัม17 ลิตร18 กิโลกรัม18 ลิตร19 กิโลกรัม19 ลิตร20 กิโลกรัม20 ลิตร

ลิตร คืออะไร?

หน่วยลิตร เป็นหน่วยวัดปริมาณสาร หรือ ปริมาตรในระบบหน่วยวัดระบบสากล (SI) ที่ใช้วัดปริมาตรของของเหลวหรือแก๊ส วิธีการนับหน่วยลิตร คือหนึ่งลิตรเท่ากับตร.ซม. 1,000 ซึ่งย่อเหมือนกรัม ถ้าจะเทียบกับหน่วยขนาดอื่น ๆ หนึ่งลิตรเท่ากับ 0.001 ลบ.ม. และเท่ากับ 1 ดีซิเมตรกบาล ยังพบอีกว่าหนึ่งลิตรของน้ำน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม เนื่องจากขนาดและน้ำหนักของน้ำเป็นอัตราส่วนที่คงที่

กิโลกรัม คืออะไร?

กิโลกรัมเป็นหน่วยวัดน้ำหนักในระบบหน่วยวัดหากินเสมอ (SI). มันจะมีความหนักเท่ากับ 1,000 กรัม หรือ 1/1,000 ตัน. ขนาดมวลของสิ่งของโดยปกติจะวัดโดยหน่วยกิโลกรัม. ตัวอย่างเช่น น้ำหนักของคน อาหาร หรืออุปกรณ์ที่มากมาย. ค่านี้สามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องชั่ง. ขณะที่ 1 กิโลกรัมมักจะถูกเรียกว่า “กิโล” ในสำนวนประจำวัน.

ความแตกต่างระหว่าง ลิตร และ กิโลกรัม

ลิตร(L) และ กิโลกรัม(kg) คือ หน่วยวัดมาตรฐานที่แตกต่างกันเพราะใช้สำหรับวัดคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่ต่างกัน. ลิตรเป็นหน่วยวัดปริมาณหรือปริมาตรของของเหลว ที่นิยมใช้ในการวัดน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ เพราะได้คุณลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ว่าง่ายๆคือ “มันวัดว่ามีเท่าไหร่”. ทั้งนี้เมื่อเทียบลิตร(L) กับของเหลวที่มีความหนาแน่น 1kg/L จะได้ว่า 1ลิตรเท่ากับ 1กิโลกรัม ในทางกลับกัน, กิโลกรัมเป็นหน่วยวัดมวลซึ่งเป็นคุณสมบัติฟิสิกส์แตกต่าง มักใช้วัดน้ำหนักของวัตถุในทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของเหลวทั้งหมด. ความหมายพื้นฐานอย่างง่ายคือ “มันหนักเพียงไร”. ในทางทั่วไป, การเปลี่ยนหน่วยวัดระหว่างลิตรและกิโลกรัมไม่สามารถทำได้โดยตรง เนื่องจากเป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่ต่างกัน. แต่บางครั้งอาจทำได้ถ้าทราบความหนาแน่นของวัตถุ.

เนื้อหาเพิ่มเติม

หายสงสัยสักที!!น้ำ 1ลิตร เท่ากับ กิโลกรัม??…คำถาม??ที่อยากรู้มากที่สุด!! – YouTube

1 ลิตร – YouTube

สรุปเนื้อหา

การใช้น้ำหนักในการแปลงหน่วยจากลิตร เป็นกิโลกรัม ให้จำหลักการง่ายๆ ว่า 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 1 กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าจะแปลงลิตร เป็นกิโลกรัม เพียงแค่นำ จำนวน ลิตร คูณด้วย 1 และในทางกลับกัน หากต้องการแปลงกิโลกรัม เป็นลิตร ให้นำ กิโลกรัม หารด้วย 1 ก็จะได้ค่าที่ต้องการ เช่น 1 ลิตร เท่ากับ 1 ลิตร x 1 = 1 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1 กิโลกรัม / 1 = 1 ลิตร

อ้างอิง

อ้างอิงเว็บไซต์

https://www.scribd.com/document/89361632/1liter-is-Equal-to-How-Many-Kghttps://www.inchcalculator.com/convert/liter-to-kilogram/https://statistics.nagaland.gov.in/storage/statistical_data/2021/2711617324539.pdf

อ้างอิงรูปภาพ

https://scrn-cdn.omnicalculator.com/conversion/[email protected]https://litertokg.com/wp-content/uploads/2021/04/Liter_to_Kg.pnghttps://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-6e10f53950346412739c57451fbf043f

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

  • 1 ลิตร เท่ากับ กี่กรัม
  • 100 ลิตร เท่ากับ กี่กิโลกรัม
  • 1000 กรัม เท่ากับ กี่ลิตร
  • 20 ลิตร เท่ากับ กี่กิโลกรัม
  • กะทิ 1 ลิตร เท่ากับ กี่กรัม
  • ดิน 1 ลิตร เท่ากับ กี่กิโลกรัม
  • ดิน 10 ลิตร เท่ากับ กี่กิโลกรัม

Disclaimer

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ Ny3rs.org เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงการคำนวณ จากค่าหน่วยข้อมูลหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยข้อมูลหนึ่งเท่านั้น เพื่อใช้ในการเรียน, การประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อเป็นความรู้แก้ผู้เข้ามาอ่าน โดยเว็บไซต์ (Ny3rs.org) มิได้ คิดค่าบริการ หรือค่าตอบแทนใดๆ จากการเข้าชมเนื้อหาหรือสื่อใดๆ และเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์เพียงนำเสนอข้อมูลทั่วไปตามประสบการณ์ผู้เขียน โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น อาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หากผู้อ่านหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในงานเฉพาะทาง หรืองานที่มีความละเอียดอ่อน ผู้อ่านควรศึกษาด้วยความรอบคอบ และใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ บริษัท นายทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เว็บไซต์ Ny3rs.org) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ของบริษัท

Bình luận đã bị đóng.