บทกรวดน้ำ ให้ผู้ล่วงลับ-เจ้ากรรมนายเวร พร้อมวิธีกรวดน้ำให้ได้อานิสงส์

บทกรวดน้ำ ให้ผู้ล่วงลับ-เจ้ากรรมนายเวร พร้อมวิธีกรวดน้ำให้ได้อานิสงส์

หลังจากทำบุญทุกครั้ง ส่วนใหญ่ชาวพุธจะต้องมีการกรวดน้ำ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสิ่งทั้งหลาย วันนี้เรารวบรวม “บทกรวดน้ำ” ทั้งบทกรวดน้ำแบบสั้น บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร และบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล มาให้ทุกคนได้สวดกันค่ะ

บทกรวดน้ำ แบบสั้น (แบบย่อ)

อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำ ให้เทวดาประจำตัว

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ข้าพเจ้าขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อจริง-นามสกุล) ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้า ขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า ที่อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ (กล่าวเรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใด ภพใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะอย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ

ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใด หรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำ อิมินา

ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะราอาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกาปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะพรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตายะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะสัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เมสุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตังอิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนังเย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมังนัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเวอุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินามารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เมพุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโมนาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมังเตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมาปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมังจะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรังสัพพะพุทเธ นะมามิหังอิทัง เม ญาตินัง โหตุสุขิตา โหนตุ ญาตะโย

วิธีกรวดน้ำให้ได้อานิสงส์

วิธีกรวดน้ำได้สามารถทำได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง หมายถึงว่า กรวดน้ำแบบเปียก โดยใช้น้ำเป็นสื่อ ค่อยเทน้ำลงที่รองรับไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย และวิธี กรวดน้ำแบบแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ แค่ใช้การประนมมือ อธิษฐานนึกถึงคนที่เราอยากให้ผลบุญนี้ก็เพียงพอ

หลังจากที่เรากรวดน้ำแบบเปียกเสร็จแล้ว ให้เรานำน้ำที่เราเทใส่ที่รอง ออกไปรดน้ำที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลงดินจะดี แต่หากบริเวณนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่ สามารถเลือกที่ที่เราสะดวกที่สุดได้เลยค่ะ

  • วิธีการกรวดน้ำอุทิศบุญที่ถูกต้อง
Bình luận đã bị đóng.