บทสวดมนต์ตอนเช้า สวดทุกวัน สร้างกุศลเพิ่มขึ้น เสริมสิริมงคล

บทสวดมนต์ตอนเช้า สวดทุกวัน สร้างกุศลเพิ่มขึ้น เสริมสิริมงคล

เริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆวันด้วยการสวดมนต์ตอนเช้า สวดทุกวัน เพื่อสร้างกุศลเพิ่มขึ้น เสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองตลอดทั้งวัน เป็นกุศลชนิดมีปัญญาสามารถพ้นทุกข์ได้และเข้าใจชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

บทสวดมนต์ตอนเช้า พร้อมบทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย สามารถสวดได้ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ยิ่งสวดทุกวันจะยิ่งดี ใช้เวลาสวดไม่นาน 3-5 นาทีในการสวด ช่วยให้มีสมาธิ มีสติในการดำเนินชิวิตตลอดวัน พร้อมทั้งช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้ ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งวันด้วยเช่นกัน

ก่อนสวดบทสวดมนต์ตอนเช้า เริ่มต้นด้วยการกราบพระ 3 ครั้ง พร้อมระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ แล้วเริ่มสวดตามลำดับดังนี้

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิธัมมัง สะระนัง คัจฉามิสังฆัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

คำสมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิอะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิมุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

บทสวดมนต์สวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติสวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูห ฮีติสุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโตโหมิอะหัง นิททุกโขโหมิอะหัง อะเวโรโหมิอะหัง อัพยาปัชโฌโหมิอะหัง อะนีโฆโหมิสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลยอัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลยอะนี ฆา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญ

เป็นอันเสร็จการสวดมนต์ตอนเช้า หากใครพอมีเวลาเหลือ หลังจากสวดมนต์เสร็จจะนั่งสมาธิเพิ่ม 5 นาทีก็ได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

  • รวมบทกรวดน้ำแบบสั้น บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร บทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
  • บทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น พร้อมสวดมนต์คาถาแผ่ส่วนกุศล
  • บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น แผ่เมตตาทำจิตใจให้มีสมาธิ
Bình luận đã bị đóng.