ความหมายของ บริษัทจำกัด คือ

ความหมายของ บริษัทจำกัด คือ

บริษัทจำกัด คือ จัดตั้งโดยบุคคล 3 ท่านขึ้นไปที่มารวมตัวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรจากการดำเนินการนั้นมาแบ่งกัน โดย บริษัทจำกัด คือ จะแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน ผู้ลงทุนใน บริษัทจำกัด คือ เรียกว่า ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะมีความรับผิดไม่เกินจำนวนเงินที่ถือหุ้นไว้ เมื่อจดทะเบียน บริษัทจำกัด คือ แล้วจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกกับผู้ถือหุ้น และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร

การคำนึงถึงข้อควรพิจารณาในการจัดตั้ง บริษัทจำกัด คือ

  1. ความน่าเชื่อถือของ บริษัทจำกัด คือ ถึงแม้การดำเนินการในรูปแบบของ บริษัทจำกัด คือ นั้นในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกฎหมายจะมีค่าใช้จ่าย แต่สถานะของบริษัทนั้น จะต้องมีความน่าเชื่อถือแก่คู่ค้า และนักลงทุน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ได้แก่งบการเงินประจำปี กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
  2. ความรับผิดชอบ : จำกัดความรับผิดชอบ โดยผู้ถือหุ้นรับผิดชอบไม่เกินจำนวนที่ตนลงทุนในบริษัท
  3. บริษัท มีความมั่นคงในการที่คู่ค้าหรือบุคคลภายนอกจะพิจารณาเข้าร่วมทำธุรกรรมด้วย ซึ่ง บริษัทจำกัด คือ ไม่มีกำหนดอายุจนกว่าผู้ถือหุ้นจะแจ้งเลิกกิจการ
  4. ทุนของ บริษัทจำกัด คือ จะแบ่งเป็นหุ้น มีความง่ายในการจำหน่าย โอน คือมีสภาพคล่อง ดังนั้นจึงง่ายในการระดมทุน มากกว่าหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วน

ทั้งนี้หากท่านกำลังต้องการคนจดจัดตั้งบริษัท ตอนนี้มีโปรโมชั่นจดทะเบียนบริษัทแบบปกติอยู่ที่ 11,999 บาท

หลังการจดจัดตั้ง บริษัทจำกัด คือ

บริษัทจำกัด คือ จะมีความเป็นบุคคลทางกฎหมายแยกจากผู้ถือหุ้นแต่ละราย สัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่บริษัทจำกัด คือ ได้ทำขึ้นนั้น จะขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอกจะผูกพันเฉพาะตัวบริษัทเท่านั้น ซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบด้วยตนเองหรือก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเรียกร้องต่อบุคคลที่สาม และข้อความที่ระบุอยู่ในเอกสารจะจัดตั้ง บริษัทจำกัด คือ และข้อความที่ระบุอยู่ในเอกสารจัดตั้ง บริษัทจำกัด คือ จะต้องทะเบียนแก่นายทะเบียนนั้นถือว่าประชาชนได้รับรู้แล้ว ทางเรามีบริการจดทะเบียนบริษัท ราคาอยู่ที่ 11,999 บาท

สำหรับท่านที่มองหาคนดูแลบัญชีบริษัท ทางเรามีบริการดูแลเรื่องการทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษี และปิดงบการเงิน ซึ่งบริการบัญชีที่คุณลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้

1. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่ายเงิน รับเงิน และแยกประเภท

2. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53)

3. จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย ประจำเดือน-จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4. จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

ฟรี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ตลอดการใช้บริการ

ผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการ บริษัทจำกัด คือ กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งตนเอง หรือบุคคลที่ไว้ใจและมีความสามารถ เป็นประธานบริษัทแทนก็ได้ โดยจำนวนกรรมการ บริษัทจำกัด คือ จะมีกี่คนก็จะได้แล้วแต่ข้อตกลง ซึ่งการลงมติในที่ประชุมของกรรมการตามกฎหมายนั้นจะใช้เสียงส่วนมาก เว้นแต่ข้อบังคับของ บริษัทจำกัด คือ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด โดยการประชุมกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่การดำเนินงานบริหารจัดการ บริษัทจำกัด คือ สามารถมอบหมายงานให้ผู้บริหารสามารถทำหน้าที่แทนได้

Bình luận đã bị đóng.