วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมย้อนรอยศึกษาพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อชาวไทย

ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทย โดยมีพระชนมพรรษา 70 พรรษา

อ่านประวัติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. พระองค์ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ปัจจุบันมีพระชนมพรรษา 70 พรรษา

พระองค์ทรงมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระเชษฐภคินี และทรงมีพระขนิษฐภคินีสองพระองค์ คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วชิราลงกรณ” ทรงตั้งจากคำว่า “วชิระ” ซึ่งเป็นพระนามฉายาขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กำลังออกผนวชอยู่ ผนวกกับคำว่า “อลงกรณ์” ที่มีความหมายว่า “ทรงเครื่องเพชรหรืออสนีบาต” จากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พระราชประวัติการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ 4 พรรษา ก็ทรงเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2499 ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 – 2513 ก็ทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

หลังจากนั้น พระองค์ได้ศึกษาวิชาทหารต่อในประเทศออสเตรเลีย และทรงศึกษาในระดับเตรียมทหารที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ จนถึงปี พ.ศ. 2514

ในปี พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้เข้าศึกษาการทหารระดับชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูน ในกรุงแคนเบอร์ราโดยสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ทั้งยังได้รับถวายสัญญาบัตรจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน และปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์

เมื่อทรงพระราชดำเนินกลับยังประเทศไทย พระองค์ทรงรับราชการทหาร และในปี พ.ศ. 2520 ทรงศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รัชกาลที่ 10 ทรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ และทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ในปี พ.ศ. 2525 พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปี พ.ศ. 2533

ประวัติการขึ้นครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 10

ในปี พ.ศ. 2559 รัชกาลที่ 9 หรือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2509 หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องสืบราชสมบัติต่อ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467

พิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีบรมภิเษกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยตามพระสุบรรณบัฏ คือ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

พระองค์ทรงแสดงพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงราชาภิเษกสมรสกับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2562

พระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 10

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 10 ที่มีความโดดเด่นทางด้านทหาร และด้านการศึกษา

พระราชกรณียกิจด้านทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระองค์ ทรงพระราชกรณียกิจทางด้านทหาร ตั้งแต่ยังเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พระองค์ทรงรับราชการทหารมาตลอด ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ปีพ.ศ. 2518 จึงขอร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาการการบิน รอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พระองค์เคยเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศ และทรงชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

รัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทาน อาคารของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท ดังนี้

 • โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 ใน จังหวัดนครพนม
 • โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 ใน จังหวัดกำแพงเพชร
 • โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 ใน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 ใน จังหวัดอุดรธานี
 • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 ใน จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ใน พระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ใน พระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ใน พระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ใน พระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพฯ
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ใน พระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ใน พระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร
 • โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ใน จังหวัดระยอง
 • โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ใน จังหวัดนนทบุรี
 • โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ ใน จังหวัดน่าน

รัชกาลที่ 10 ทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบล พร้อมดำรงตำแหน่งประธานงานวันเยาวชนแห่งชาติ ทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี

Bình luận đã bị đóng.