1 หุน เท่ากับ กี่มิลลิเมตร แปลงค่า 1 มิลลิเมตรเท่ากับกี่หุน

1 หุน เท่ากับ กี่มิลลิเมตร แปลงค่า 1 มิลลิเมตรเท่ากับกี่หุน

วิธีแปลงค่า 1 หุนเป็นมิลลิเมตร เพื่อที่จะหาค่า 1 หุนเท่ากับกี่มิลลิเมตร การที่จะหาผลลัพธ์ของค่า 1 หุนเท่ากับกี่หุนนั้น เนื่องจากใน 1 หุน จะมีความยาวทั้งสิ้น 3.175 มิลลิเมตร ดังนั้น หากคุณต้องการแปลงค่า จากหุนเป็นมิลลิเมตร ให้หาผลลัพธิ์โดยนำ หุน มาคูณด้วย 3.175 จะได้ค่าความยาวเป็นมิลลิเมตร ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงจากมิลลิเมตร เป็นหุน ต้องนำค่า มิลลิเมตร ไปคูณด้วย 0.315 จะได้ความยาวหุน โดยคุณสามารถแปลงค่าได้ง่ายๆ จากแบบฟอร์มด้านล่างนี้

1 หุน เท่ากับกี่มิลลิเมตร

สำหรับการคำนวณ มิลลิเมตร โดยแปลงจาก หุนเท่ากับกี่มิลลิเมตร ให้ใช้สูตรดังนี้

แปลงค่า 1 หุน ไปยัง มิลลิเมตร

1 หุน เท่ากับ 3.175 มิลลิเมตร

แปลงค่า 1 มิลลิเมตร ไปยังหุน

1 มิลลิเมตร เท่ากับ 0.315 หุน

ตารางเปรียบเทียบ แปลงหุนเป็นมิลลิเมตร

หุนมิลลิเมตร2/4 หรือ 1/2 หุน1.588 มิลลิเมตร1 หุน3.175 มิลลิเมตร1.5 หุน4.763 มิลลิเมตร2 หุน6.350 มิลลิเมตร2.5 หุน7.938 มิลลิเมตร3 หุน9.525 มิลลิเมตร3.5 หุน11.113 มิลลิเมตร4 หุน12.700 มิลลิเมตร4.5 หุน14.288 มิลลิเมตร5 หุน15.875 มิลลิเมตร5.5 หุน17.463 มิลลิเมตร6 หุน19.050 มิลลิเมตร6.5 หุน20.638 มิลลิเมตร7 หุน22.225 มิลลิเมตร7.5 หุน23.813 มิลลิเมตร8 หุน25.400 มิลลิเมตร8.5 หุน26.988 มิลลิเมตร9 หุน28.575 มิลลิเมตร9.5 หุน30.163 มิลลิเมตร10 หุน31.750 มิลลิเมตร

ตารางเปรียบเทียบ แปลงมิลลิเมตรเป็นหุน

มิลลิเมตรหุน1 มิลลิเมตร0.315 หุน2 มิลลิเมตร0.630 หุน3 มิลลิเมตร0.945 หุน4 มิลลิเมตร1.260 หุน5 มิลลิเมตร1.575 หุน6 มิลลิเมตร1.890 หุน7 มิลลิเมตร2.205 หุน8 มิลลิเมตร2.520 หุน9 มิลลิเมตร2.835 หุน10 มิลลิเมตร3.150 หุน11 มิลลิเมตร3.465 หุน12 มิลลิเมตร3.780 หุน13 มิลลิเมตร4.094 หุน14 มิลลิเมตร4.409 หุน15 มิลลิเมตร4.724 หุน16 มิลลิเมตร5.039 หุน17 มิลลิเมตร5.354 หุน18 มิลลิเมตร5.669 หุน19 มิลลิเมตร5.984 หุน20 มิลลิเมตร6.299 หุน21 มิลลิเมตร6.614 หุน22 มิลลิเมตร6.929 หุน23 มิลลิเมตร7.244 หุน24 มิลลิเมตร7.559 หุน25 มิลลิเมตร7.874 หุน26 มิลลิเมตร8.189 หุน27 มิลลิเมตร8.504 หุน28 มิลลิเมตร8.819 หุน29 มิลลิเมตร9.134 หุน30 มิลลิเมตร9.449 หุน

หุน คืออะไร?

หุน เป็นหน่วยวัดความยาว เป็นภาษาช่างที่ช่างทุกคนรู้จัก และนิยมใช้กันทั่วไป โดย 1 หุน เท่ากับ 1/8 นิ้ว (0.125 นิ้ว)

มิลลิเมตร คืออะไร?

มิลลิเมตร (มม.) เป็นหน่วยวัดในระบบหน่วยวัดอินเตอร์นาชั่นนัล (SI) สำหรับวัดความยาว ซึ่งเท่ากับหนึ่งพันส่วนหนึ่งของเมตร กล่าวคือ 1 มิลลิเมตร เท่ากับ 0.001 เมตร มักใช้เพื่อวัดความยาวที่เล็กน้อย เช่น ขนาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก, ความหนาของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ หรือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่มีขนาดเล็กอย่างรอยย่นบนผิวหนัง, ขนาดของกล้องตา ฯลฯ

ความแตกต่างระหว่าง หุน และ มิลลิเมตร

หุนและมิลลิเมตรเป็นหน่วยวัดในระบบต่างๆ ถ้วนหน้าในการวัดความยาวหรือระยะทาง หุนเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในระบบวัดมาตรฐานของประเทศไทย โดย 1 หุน เท่ากับ 50 เซนติเมตร มิลลิเมตรหรือ mm เป็นหน่วยวัดในระบบ มาตราส่วนลิตร ซึ่งเป็นระบบการวัดที่ใช้โดยทั่วโลก มิลลิเมตรเป็นหน่วยที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบนี้ และมักถูกใช้ในการวัดอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดย 1 มิลลิเมตร เท่ากับ 0.1 เซนติเมตร

เนื้อหาเพิ่มเติม

วิธีวัดหน่วยหุน และ เทียบกับมิลลิเมตร – YouTube

Shortcut EP.3 | วิธีแปลงหน่วย มิลเป็นหุน – YouTube

สรุปเนื้อหา

การใช้ความยาวในการแปลงหน่วยจากหุน เป็นมิลลิเมตร ให้จำหลักการง่ายๆ ว่า 1 หุน มีค่าเท่ากับ 3.175 มิลลิเมตร ดังนั้น ถ้าจะแปลงหุน เป็นมิลลิเมตร เพียงแค่นำ จำนวน หุน คูณด้วย 3.175 และในทางกลับกัน หากต้องการแปลงมิลลิเมตร เป็นหุน ให้นำ มิลลิเมตร หารด้วย 3.175 ก็จะได้ค่าที่ต้องการ เช่น 0.5 หุน เท่ากับ 0.5 หุน x 3.175 = 1.588 มิลลิเมตร และ 1 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 มิลลิเมตร / 3.175 = 0.315 หุน

อ้างอิง

อ้างอิงเว็บไซต์

https://www.inchcalculator.com/convert/inch-to-millimeter/https://www.itc-ltd.co.uk/wp-content/uploads/2015/11/formulae.pdfhttps://www.unimed.ch/fileadmin/documents/pdf/Tableau_Conversion_EN.pdf

อ้างอิงรูปภาพ

https://www.inchcalculator.com/a/img/unit-conversion/convert-inches-to-millimeters-infographic.pnghttps://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id=1953391004930896https://www.inchcalculator.com/a/img/unit-conversion/inch-to-millimeter-conversion-scale.png

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

  • 1/2 นิ้ว เท่ากับกี่หุน
  • 1/4 เท่ากับกี่มิล
  • 1/8 เท่ากับกี่มิล
  • 16มิลเท่ากับกี่หุน
  • 20มิลเท่ากับกี่หุน
  • 25 มิ ล เท่ากับ กี่หุน
  • 2หุนเท่ากับกี่มิล

Disclaimer

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ Ny3rs.org เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงการคำนวณ จากค่าหน่วยข้อมูลหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยข้อมูลหนึ่งเท่านั้น เพื่อใช้ในการเรียน, การประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อเป็นความรู้แก้ผู้เข้ามาอ่าน โดยเว็บไซต์ (Ny3rs.org) มิได้ คิดค่าบริการ หรือค่าตอบแทนใดๆ จากการเข้าชมเนื้อหาหรือสื่อใดๆ และเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์เพียงนำเสนอข้อมูลทั่วไปตามประสบการณ์ผู้เขียน โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น อาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หากผู้อ่านหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในงานเฉพาะทาง หรืองานที่มีความละเอียดอ่อน ผู้อ่านควรศึกษาด้วยความรอบคอบ และใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ บริษัท นายทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เว็บไซต์ Ny3rs.org) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ของบริษัท

Bình luận đã bị đóng.